W sprawie losu państwowych budynków w Krakowie

0

Kraków, 19 września 2015 r.

Józef Wieczorek

ul. Smoluchowskiego 4/1

30-069 Kraków

e-mail jozef.wieczorek@interia.pl

Wojewoda Małopolski

Jerzy Miller

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

wojewoda@malopolska.uw.gov.pl

urzad@malopolska.uw.gov.pl

Roszczenie informacyjne w sprawie losu państwowych budynków w Krakowie

W związku z niepokojącymi dla obywateli Miasta Krakowa informacjami medialnymi

(Dziwne żonglowanie państwowymi budynkami budzi wiele podejrzeń– Dziennik Polski, 9 września 2015 r. Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/7356657,dziwne-zonglowanie-panstwowymi-budynkami-budzi-wiele-podejrzen,id,t.html )

odnośnie losu państwowych budynków – przy ul. Kanoniczej 24, Brackiej 13, a także Basztowej 22 domagam się na podstawie

USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej -DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 782 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publiczne

rzetelnej informacji w tej sprawie.

Informacje medialne są szczątkowe, budzące zdziwienie i zaniepokojenie, także zwykłego obywatela Miasta Krakowa, istnieją bowiem podejrzenia, że państwowe do tej pory budynki użyteczności publicznej mogą zmienić swojego właściciela.

Budynek przy ul. Kanoniczej jest wręcz dobrem narodowym o wielkiej historii sięgającej XII wieku i związanej z historią Wawelu. Stąd wszelkie decyzje dotyczące jakichkolwiek zmian własnościowych winny być przemyślane zgodnie z interesem publicznym, a obywatele Miasta Krakowa winni być w tych sprawach rzetelnie informowani.

Przewidywane przenoszenie takich urzędów jak Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, czy SKOZK, a nawet Kuratorium Oświaty poza centrum Krakowa do Nowej Huty (?) musi budzić konsternację, bo takie urzędy winny być dostępne także dla zwykłych obywateli w centrum miasta, a nie na jego obrzeżach.

SKOZK finansowany jest z budżetu państwa za pomocą Kancelarii Prezydenta RP, a ze skąpych informacji medialnych nie dowiadujemy się nawet czy zamiary wobec siedziby SKOZK są uzgadniane z Kancelarią Prezydenta RP.

Niejasne poczynania wojewody małopolskiego, o czym jest mowa w mediach i ‚w Krakowie’ i to w okresie przed wyborami, które mogą doprowadzić do zmian władzy, winny stać się jasne dla obywateli i to jeszcze przed wyborami.

Józef Wieczorek

P.S.

Niniejsze roszczenie zostanie umieszczone na stronie https://wkrakowie2015.wordpress.com/

i udostępnione także innym osobom i urzędom publicznym w celu niezależnego zbadania i

monitorowania losów państwowych budynków w Krakowie

3

4

1

2

Odpowiedż z urzędu wojewody

Wstrzymać budowę Panteonu Narodowego na Powązkach!

8

(Łączka A.D. 2014, zdj. Józef Wieczorek)

Wstrzymać budowę Panteonu Narodowego na Powązkach!

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie przyłącza się do protestu Fundacji „Łączka” żądającej wstrzymania budowy Panteonu Narodowego na Wojskowych Powązkach do momentu ekshumacji i zidentyfikowania wszystkich pochowanych tam w anonimowych dołach śmierci Żołnierzy Niezłomnych (Wyklętych) zamordowanych z wyroków stalinowskich sądów w latach 40. i 50. ubiegłego wieku.

Dziwi nas oraz niepokoi pośpiech, z jakim Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przystąpiła do realizacji projektu, który w takim kształcie architektonicznym jest niegodny miana Panteonu Narodowego i wywołał oburzenie wielu rodzin pogrzebanych na „Łączce” bohaterów, a także środowisk patriotycznych.

Obawiamy się, że rozpoczęta już przy pomocy ciężkiego sprzętu budowa znacznie utrudni, a może nawet uniemożliwi dalsze prace ekshumacyjne, bez zakończenia których nie należy wznosić obiektu poświęconego niezłomności polskich patriotów w obronie narodowych imponderabiliów. Pośpiech jest w tej materii nie tylko niewskazany, ale także uwłacza powadze sprawy.

Naszą troskę pogłębia podana przez prezesa Fundacji „Łączka” Tadeusza Płużańskiego informacja, że sekretarz generalny ROPWiM profesor Andrzej Kunert zamierza pochować w Panteonie Narodowym także inne osoby zamordowane wprawdzie przez komunistów i pochowane razem z Żołnierzami Niezłomnymi, ale nie mające nic wspólnego z walką o niepodległość Rzeczypospolitej, a wręcz przeciwnie, jak np. wzywający w 1944 roku do masowego mordowania Polaków pułkownik Ukraińskiej Powstańczej Armii Mirosław Onyszkiewicz-„Orest”, zbrodniarz hitlerowski Walter Mellentin, wydający Niemcom żołnierzy Armii Krajowej konfidenci gestapo Irena Lis i Alfred Milke.

Jeżeli tak ma wyglądać Panteon Narodowy na Wojskowych Powązkach, to lepiej aby go na razie nie stawiać. W tej delikatnej materii nie może być bowiem żadnych uchybień, a tym bardziej niegodnych pomysłów uwłaczających pamięci i czci narodowych bohaterów.

Wzywamy wszystkie stowarzyszenia kombatanckie i niepodległościowe do publicznego poparcia stanowiska Fundacji „Łączka”.

dr Jerzy Bukowski

rzecznik POKiN

POKiN w sprawie usunięcia wszystkich reliktów komunistycznych

c

Pomniki sowieckie hańbą III RP – działania patriotów na rzecz usunięcia  pomnika hańby w Nowym Sączu
– skutek represje wobec patriotów !
(zdj. Józef Wieczorek)

Kraków, 25.06.2015 r.

Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska

Premier Ewa Kopacz

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Rafał Grupiński

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Stanisław Żelichowski

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie apeluje po raz kolejny do koalicji PO i PSL o doprowadzenie do uchwalenia ustawy nakazującej usunięcie wszystkich reliktów komunistycznych w tym pomników-obiektów chwały sowieckiego okupanta. Przez ostatnie dwie kadencje rządów Platformy Obywatelskiej i PSL wystosowaliśmy do Was wraz z innymi organizacjami kombatantów, więźniów politycznych i weteranów walk o niepodległą Polskę, dziesiątki, a może nawet setki listów domagających się ustawowego rozwiązania tej sprawy.

Ta ustawa powinna być już dawno uchwalona, aby zmobilizować władze samorządowe do przestrzegania istniejącego prawa, które nakazuje usunięcie reliktów komunistycznych, ale nie jest respektowane. Przykładem tego są policyjne i prokuratorskie akcje represyjne w szeregu polskich miast połączone z używaniem przemocy fizycznej i kierowaniem aktów oskarżenia do sądów przeciw patriotom domagającym się usunięcia obiektów chwały Armii Czerwonej. Trwa taki proces w Katowicach. Niedawno zakończył się czteromiesięczny proces w Nowym Sączu uniewinnieniem wszystkich oskarżonych. Mimo to policja w Nowym Sączu zapowiada kilka procesów w sprawie znieważenia obelisku ku chwale okupanta sowieckiego. Po Polsce rozjeżdżają się przedstawiciele rosyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, dyplomaci Moskwy, wydają polecenia i wywierają presje na władze samorządowe, domagając się, aby nie usuwały pomników zniewolenia. Tak było np. w przypadku pomnika kata żołnierzy Armii Krajowej gen. rosyjskiego Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie. Mimo, że władze Pieniężna zdecydowały się ten pomnik usunąć, to na skutek sprzeciwu ambasadora Rosji nie dokonały tego. Niedawno starosta braniewski wydał pozwolenie na jego rozbiórkę. Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo wciąż liczy w tej sprawie na kompromis z Rosją. Na podstawie tych faktów można stwierdzić, że wg rządzących Polska nie jest niepodległym krajem, a głos decydujący ma Moskwa, jak za czasów PRL-u.

Wiemy, że od ośmiu lat trwa w sejmie zabawa w przetrzymywanie projektów ustaw , które doprowadziłyby do dekomunizacji przestrzeni publicznej. Sejmowi i rządowi poputczicy Moskwy, albo gorzej bo zdrajcy blokują uchwalenie tej ustawy. W tej kadencji od czterech lat robią to przewodniczący trzech komisji: administracji – Andrzej Orzechowski z PO, kultury – Iwona Śledzińska-Katarasińska , dawna komunistka, teraz w PO, samorządu terytorialnego – Piotr Zgorzelski z PSL. Na taki stan rzeczy nie zgadzamy się. Dlatego Porozumienie powodowane troską o kondycję państwa polskiego, o patriotyzm i rozumną politykę historyczną oczekuje szybkiego uchwalenia ustawy o usunięciu reliktów komunistycznych, jeszcze przed przerwą wakacyjną. Apel ten kierujemy szczególnie do Marszałka Sejmu, aby zakończył się ten ośmioletni pokaz nędzy moralnej Platformy.

Nie oczekujemy od was wiele, tylko bycia patriotami. Odpowiedzcie sobie i nam, czy to jest za wielkie wymaganie. Oczekujemy od Szanownych Adresatów naszego Apelu zgodnie z obowiązującymi przepisami kpa pisemnej odpowiedzi nie później niż w ciągu miesiąca.

Sekretarz Porozumienia                                                                              Przewodniczący Porozumienia

Edward Wilhelm Jankowski                                                                                   Edmund Wesoły

Represje policyjno – sądowe w Nowym Sączu za działalność patriotyczną

c

(zdj. Józef Wieczorek) 

Represje policyjno – sądowe w Nowym Sączu za działalność patriotyczną

POKiN Nowy Sącz

POKiN Nowy Sącz cd

Manifestacja pod pomnikiem hańby III RP w Nowym Sączu – migawki

Zapis filmowy manifestacji patriotycznej pod pomnikiem hańby III RP w Nowym Sączu

Skarga kombatantów do Rzecznika Praw Obywatelskich na działania policji w Nowym Sączu związane z heroiczną obroną symboli komunistycznych

Manifestacja patriotyczna w Nowym Sączu przeciwko pomnikom Armii Czerwonej